Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden – Sport Intens

SPORT INTENS HANTEERT DE HIERONDER GESTELDE VOORWAARDEN. LEES DEZE VOORWAARDEN GOED DOOR. AANSCHAF VAN EEN PRODUCT BIJ SPORT INTENS BETEKENT DAT U DEZE VOORWAARDEN ACCEPTEERT.

1. Algemeen

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten bij Sport Intens zijn bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden deze algemene voorwaarden van toepassing.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.2 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Sport intens als leverancier van producten optreedt.

2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Sport Intens zijn vrijblijvend en behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling bij Sport Intens. Sport Intens is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Van Sport Intens dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Aanbiedingen en kortingen gelden niet automatisch voor nabestelstellingen. 2.4 Door het plaatsen van een bestelling met betrekking tot wapens en dergelijke geeft de koper aan dat die minimaal de leeftijd van 18 jaar heeft behaald en op de hoogte is van de wettelijke regels inzake deze artikelen, de verantwoordelijkheid hiervoor is geheel aan de koper.

3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro\\`s, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden op de gekozen betalingswijze en zal bij acceptatie de vorm van betaling zonder korting of compensatie binnen de voor die betalingswijze gestelde termijn overeenkomen, tenzij er schriftelijk anders is overeengekomen.
3.3 Sport Intens is ten allen tijde gerechtigd een vooruitbetaling te vragen van minimaal 50% bij bestellingen van € 500,- en meer.
In het geval van speciale bestellingen wordt dit niet geretourneerd bij een correct geleverde bestelling of annulering van de bestelling, tenzij de mogelijkheid bestaat voor Sport Intens de order te annuleren bij de leverancier
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Sport Intens gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Sport Intens.

4. Levering

4.1 De door Sport Intens opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
4.2 Indien Sport Intens uw bestelling niet binnen dertig (30) dagen heeft uitgeleverd bent u gerechtigd de bestelling kosteloos te annuleren dan wel de overeenkomst kosteloos te ontbinden doormiddel van een schriftelijke bevestiging aan Sport Intens.
4.3 Bij de bestelling bepaalt u ten alle tijde de afleveringswijze.
4.4 Levering geschiedt middels via de reguliere post (Post NL) en/of Pakketdienst (DPD).

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Sport Intens verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
5.2 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Sport Intens geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6. Retour producten

6.1 Producten, die u via Sport Intens heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst retour worden gestuurd, mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert en mits voldoende gefrankeerd. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Hiertoe dient u binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met Info@sportintens.nl.
6.2 Wanneer u een product met een fout heeft ontvangen, wordt deze door Sport Intens kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert, tenzij dit product niet meer voorradig of niet meer wordt geproduceerd. De koper heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@sportintens.nl
6.3 Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, wordt het door u betaalde bedrag binnen veertien (14) dagen op uw bank- of girorekening gestort.
6.4 Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, zijn de bovenstaande rechten van de koper door een met ommekomst van die termijn vervallen.
6.5 De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de koper.

7. Bestellingen/communicatie

7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Sport Intens dan wel tussen Sport Intens en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Sport Intens, is Sport Intens niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Sport Intens.

8. Garantie

8.1 Sport Intens hanteert de door de fabrikant van de bestelde artikelen bepaalde garantiebepalingen. Dit kan per Artikel en per fabrikant variëren.

9. Diversen

9.1 Indien u aan Sport Intens schriftelijk opgave doet van een adres, is Sport Intens gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Sport Intens schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door Sport Intens gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Sport Intens deze Voorwaardenl toepast.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Sport Intens in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Sport Intens vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 Sport Intens is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
Copyright Sport Intens alle rechten voorbehouden. Aanspraken t.a.v. schadeloosstelling van kosten ontstaan door lichamelijk letsel, beschadigde artikelen of kleding etc. zijn uitgesloten
(Download the Terms and Conditions as a PDF document.)
© 2013 - 2020 Sport Intens | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore
This website uses cookies. More information Accept